Chính phủ ban hành Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 896 trong lĩnh vực Công Thương

12/10/2017

Ngày 06 tháng 10 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 100/NQ-CP về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Phương án đơn giản hóa TTHC tại Nghị quyết của Bộ Công Thương tập trung vào 07 lĩnh vực: Điện lực, an toàn hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, xuất nhập khẩu, sở giao dịch hàng hóa, thi đua khen thưởng, thương mại quốc tế.
Nghị quyết yêu cầu thực thi phương án đơn giản hóa đối với 67 TTHC quy định tại 11 Thông tư của Bộ Công Thương. Mục đích của việc đơn giản hóa nhằm khai thác, sử dụng các thông tin cơ bản về công dân tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Điều 9 Luật Căn cước công dân năm 2014, giảm bớt các thông tin và giấy tờ công dân mà tổ chức, cá nhân phải cung cấp cho cơ quan giải quyết khi thực hiện TTHC.
 
Hội nghị “Lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về quy định, thủ tục hành chính ngành Công Thương” ngày 25/9/2017
Nội dung đơn giản hóa cụ thể trên từng lĩnh vực:
- Lĩnh vực Điện lực: Đơn giản hóa 11 thủ tục về cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực và 08 thủ tục về cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện, phát điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện theo hướng theo hướng thay thế các trường thông tin cá nhân của cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực và cán bộ quản lý, vận hành, gồm: ngày tháng năm sinh, quê quán bằng số định danh cá nhân. Đơn giản hóa 04 thủ tục về cấp thẻ kiểm tra viên điện lực theo hướng thay thế các trường thông tin về địa chỉ, giấy/số CMND hoặc hộ chiếu, ngày tháng năm sinh của các cá nhân đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực bằng số định danh cá nhân.
- Lĩnh vực An toàn hóa chất: Đơn giản hóa 02 thủ tục Cấp/cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất theo hướng sửa đổi các mẫu biểu, tờ khai có các trường thông tin về ngày tháng năm sinh, số CMND hoặc hộ chiếu của cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận, thay thế bằng số định danh cá nhân.
- Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp: Đơn giản hóa 11 thủ tục, gồm: Cấp/cấp lại/điều chỉnh giấy phép dịch vụ nổ mìn, cấp/cấp lại, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, cấp/cấp lại/điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương, cấp/cấp lại/điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương theo hướng thay thế các trường thông tin ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ thường trú, tạm trú tại Đơn đề nghị cấp giấy phép bằng số định danh cá nhân. Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm theo hướng thay thế các trường thông tin về giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, số CMND/Hộ chiếu, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại tại Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm và Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng số định danh cá nhân.
- Lĩnh vực xuất nhập khẩu: Đơn giản hóa 12 thủ tục Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu A, Mẫu AANZ , Mẫu AI, Mẫu AJ, Mẫu AK, Mẫu D, Mẫu E, Mẫu S, Mẫu VJ, Mẫu VC, Mẫu A, Mẫu Bgiấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu ICO (cho hàng cà phê xuất khẩu), Mẫu Thổ Nhĩ Kỳ (cho hàng hóa xuất khẩu đi Thổ Nhĩ Kỳ), Mẫu DA59 (cho hàng hóa xuất khẩu đi Nam Phi), Mẫu Venezuela, Mẫu Pêru theo hướng thay thế trường thông tin về số CMND của cá nhân tại văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa bằng Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy xác nhận hàng hoá được gia công, xuất khẩu tại Việt Nam theo hướng thay thế trường thông tin về số CMND của cá nhân tại văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận bằng
- Lĩnh vực Sở giao dịch hàng hóa: Đơn giản hóa 03 thủ tục gồm: Cấp/cấp lại/cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa theo hướng thay thế các trường thông tin về ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, số CMND, ngày cấp, cơ quan cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Mẫu Giấy đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa, Mẫu Danh sách thành viên sáng lập Sở giao dịch hàng hóa/ Danh sách cổ đông sáng lập Sở giao dịch hàng hóa/ Danh sách người đại diện theo ủy quyền của Sở giao dịch hàng hóa bằng số định danh cá nhân.
- Lĩnh vực Thi đua khen thưởng: Đơn giản hóa thủ tục xét tặng Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ theo hướng thay thế các trường thông tin về giới tính, tên gọi khác, ngày tháng năm sinh, dân tộc, nguyên quán, hộ khẩu thường trú đơn đề nghị xét tặng bằng số định danh cá nhân.
- Lĩnh vực Thương mại quốc tế: Đơn giản hóa 08 thủ tục gồm: Cấp/cấp lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, sửa đổi thông tin đăng ký của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, sửa đổi quy mô của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bổ sung nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cấp/cấp lại/điều chỉnh giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo hướng thay thế các trường thông tin về giới tính, quốc tịch, chứng minh nhân dân/hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp, nơi đăng ký nhân khẩu thường trú/tạm trú của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu cơ sở bán lẻ bằng số định danh cá nhân.
Để đảm bảo mục tiêu đề ra tại Đề án 896 là tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thông lệ quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử; Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì sửa đổi, bổ sung các TTHC tại văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được hoàn thành, vận hành và có thể khai thác được đầy đủ 15 trường thông tin của công dân Việt Nam; giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi Nghị quyết./.

Nguyễn Thị Trà Lê
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ