Bộ Công an triển khai việc thực hiện các thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

11/08/2017

Thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017, ngày 25/7/2017, Bộ Công an đã có Công văn số 1674/BCA-V19 đề ra các nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện.

Theo đó, bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm được xác định đó là: triển khai dịch vụ công trực tuyến; hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính; kết nối, tích hợp dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
Về nhiệm vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến, bên cạnh việc Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức cung cấp có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền triển khai trong năm 2016, lựa chọn các thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai năm 2017, Tổng cục An ninh được giao nhiệm vụ chủ trì đánh giá, tổng kết việc thực hiện xử lý tờ khai điện tử đối với nhóm thủ tục liên quan đến cấp hộ chiếu tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh và tại hai thành phố lớn là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đề xuất triển khai tại các địa phương khác; Tổng cục Cảnh sát chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 06 thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với 01 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu; Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục triển khai thực hiện và mở rộng việc xử lý tờ khai điện tử với nhóm thủ tục thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Công an, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy các địa phương chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp tổ chức thực hiện có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 tại địa phương.
Về  nhiệm vụ hoàn hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được giao cho Tổng cục Cảnh sát chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin về công dân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (QCVN:109/2017/BTTTT).
Về nhiệm vụ rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính được giao cho Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì, đề xuất bãi bỏ các dữ liệu thủ tục hành chính dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
Về việc kết nối, tích hợp dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Lãnh đạo Bộ giao cho Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì triển khai, đảm bảo khả năng tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo kiến trúc thống nhất do Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn trong quá trình xây dựng các phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến; giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Công an trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
Lãnh đạo Bộ yêu cầu Công an các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ nêu trên; tổng hợp kết quả thực hiện vào báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính định kỳ theo quy định và báo cáo lãnh đạo Bộ những khó khăn, vướng mắc nếu có trong quá trình thực hiện để nghiên cứu, giải quyết.
Việc xác định rõ ràng nhiệm vụ trọng tâm và giao trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị liên quan trong chỉ đạo nêu trên của Bộ Công an để triển khai thực hiện những chỉ đạo, quyết định của Thủ tướng Chính phủ sẽ góp phần tăng cường tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an./.
 
Nguyễn Thúy Quỳnh
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính