Cung cấp báo cáo tình hình kết quả thực hiện hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

30/07/2021

Để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan cung cấp báo cáo nhanh về tình hình kết quả thực hiện hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Văn phòng Chính phủ đã chủ động phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và các địa phương đã xây dựng và cung cấp 11 biểu mẫu thu thập, tổng hợp báo cáo nhanh hằng ngày tình hình kết quả thực hiện hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ  tại địa chỉ https://baocaochinhphu.gov.vn/ioc/ chi tiết, cụ thể tới 12 nhóm đối tượng với 99 trường thông tin nội dung báo cáo.
 
Quy trình báo cáo qua Hệ thống TTBC Chính phủ

Theo đó, qua Hệ thống, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện sẽ nhập số liệu báo cáo từ 14h00 đến 16h00 hằng ngày; Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp số liệu của các đơn vị nhập liệu trên địa bàn, gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh từ 16h00 đến 16h30 và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp số liệu của Ủy ban nhân dân cấp huyện trực thuộc, gửi báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hằng ngày từ 16h30 đến 17h00. Hệ thống có chức năng cảnh báo đến từng cán bộ, đơn vị nhập liệu nếu cán bộ hay đơn vị đó chưa nhập hay cập nhật số liệu chậm. Đến nay, Hệ thống đã cấp 3.667 tài khoản cho các cơ quan, địa phương liên quan.
 Trên cơ sở các số liệu tình hình kết quả thực hiện hỗ trợ các đối tượng này, Hệ thống sẽ phân tích và đưa ra các kết quả tổng hợp hiển thị trên bảng tổng hợp (dashboard) để lãnh đạo Chính phủ biết và đưa ra những chỉ đạo kịp thời.
Ngoài ra, định kỳ hằng tháng, Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ sẽ tự động tổng hợp, phân tích, trích xuất báo cáo gửi đến các cơ quan: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Do đó, các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không phải báo cáo giấy đến các cơ quan trên vào ngày 25 hằng tháng theo quy định.
Việc cập nhật thông tin, kết quả thực hiện hỗ trợ các đối tượng qua Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ nhanh hằng ngày nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các lãnh đạo nắm bắt tình hình cũng như có kế hoạch, biện pháp chỉ đạo việc hỗ trợ cho các đối tượng được nhanh chóng, kịp thời./.
Phạm Hữu