Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020 của Bộ Quốc phòng

23/06/2020

Thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 352/QĐ-BQP ngày 04/02/2020, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ, bước đầu đạt được một số kết quả rất đáng ghi nhận

Trên cơ sở Báo cáo kết quả công tác kiểm soát TTHC quý II năm 2020 của Bộ Quốc phòng cho thấy, Bộ đã kịp thời nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Nghị quyết số 68/2020/NĐ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; báo cáo Chính phủ kết quả cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh và cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ Khóa XIV đến ngày 31/3/2020; ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo của Bộ Quốc phòng, Quyết định kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án 896 của Chính phủ. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị đúng thời gian quy định. Việc niêm yết, công khai TTHC được thực hiện theo đúng quy định.
Trong quý đã tiếp nhận, giải quyết 16.878.674 TTHC về các lĩnh vực: Chính sách, cấp phép lái xe, an toàn lao động, quản lý biên giới, cơ yếu và khám bệnh, chữa bệnh; trong đó, có 97.980 TTHC biên phòng điện tử cấp độ 4. Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC đúng quy trình, đảm bảo thời gian và chất lượng, được người dân và tổ chức hài lòng. Tiếp nhận và giải quyết 504 phản ánh, kiến nghị của người dân và tổ chức liên quan đến quy định hành chính về lĩnh vực chính sách. Các phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận và giải quyết theo đúng thủ tục và thẩm quyền.
Trên cơ sở đánh giá về tình hình và kết quả triển khai công tác kiểm soát TTHC quý II, Bộ Quốc phòng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2020, cụ thể như sau: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020; triển khai quy định thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; xây dựng và triển khai Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2020; phối hợp với các cơ quan liên quan vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử một cửa Bộ Quốc phòng; tiếp tục xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo trong Bộ Quốc phòng; thực hiện các nghiệp vụ kiểm soát TTHC thường xuyên theo quy định./.
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát TTHC