Kết quả cải cách TTHC giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 của Quảng Ngãi

23/06/2020

Theo Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030, Tỉnh đã đạt được một số kết quả cải cách TTHC đáng ghi nhận trong 10 năm qua.

Một số kết quả chủ yếu
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai công tác cải cách, kiểm soát TTHC như: Kế hoạch hoạt động kiểm soát, rà soát TTHC hàng năm, các Quy chế phối hợp trong triển khai giải quyết TTHC, công bố công khai TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính ,Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; cũng như kiện toàn lại bộ máy hoạt động và đầu mối kiểm soát TTHC, nhằm từng bước chuẩn hóa, rà soát, đơn giản hóa TTHC, tạo thuận lợi hơn cho tổ chức và công dân biết, thực hiện TTHC và giám sát việc giải quyết TTHC.
Từ năm 2011 đến hết quý I năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 100 quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của 18 sở, ban ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và một số cơ quan hoạt động trên địa bàn cấp huyện. Từ năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành việc chuẩn hóa, công bố 1.544 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của các sở, ban ngành, 295 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và 120 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã trên địa bàn, công khai đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC.  UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 16 Sở đưa vào thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã. Đã lồng ghép việc công bố danh mục TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp chính quyền địa phương và danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến mức độ 3, 4 với công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ. Các TTHC sau khi công bố được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử và Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai TTHC tại nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Thực hiện quy định về rà soát, đơn giản hóa TTHC tại các văn bản của Chính phủ, bộ ngành Trung ương, hàng năm, Chủ tịch UBND tỉnh đều ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, giao trách nhiệm cho các sở, ban ngành và UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện và chủ động quyết định việc rà soát các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan, địa phương mình; với mục tiêu cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC của cá nhân, tổ chức và phấn đấu rút ngắn 30% thời gian giải quyết TTHC so với quy định chung. Kết quả là 238 TTHC trong 24 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 07 sở, ngành và một số thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh áp dụng trên địa bàn được rút ngắn thời gian giải quyết từ 30 - 60% so với quy định.
Thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, chuyển và xử lý hơn 695 phản ánh về hành vi hành chính trong các lĩnh vực: đất đai, hộ tịch, chứng thực, khen thưởng, người có công, bảo trợ xã hội … Những trường hợp chậm giải quyết đều được nhắc nhở, đôn đốc kịp thời. Bên cạnh xử lý bằng văn bản, nhiều phản ánh, kiến nghị của công dân, được chủ động xử lý nhanh thông qua đường dây nóng kết nối với người làm đầu mối kiểm soát TTHC tại các cơ quan. Người đứng đầu cơ quan giải quyết ngay nhiều phản ánh về hành vi, thái độ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết phản ánh và hạn chế phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 
Ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi mỗi ngày đón tiếp số lượng lớn tổ chức, cá nhân. Nguồn: BaoQuangngai.vn
 
 
Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thành lập vào tháng 7/2017, chính thức hoạt động từ ngày 04/4/2018. Trung tâm được đầu tư trang thiết bị hiện đại, trở thành đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả hiện đại và chuyên nghiệp, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết hơn 1.319 TTHC thuộc thẩm quyền của 16 sở, ngành. Các hồ sơ liên thông liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp về lĩnh vực đầu tư, đất đai, khoáng sản... được tiếp nhận tại Trung tâm sau khi chuyển về các sở thẩm định, khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thì hồ sơ được chuyển về Trung tâm để kiểm soát, chuyển về Văn phòng UBND tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết; tất cả quy trình xử lý trên giấy đều được thể hiện trên phần mềm quản lý, đa số hồ sơ được giải quyết trước thời hạn, được tổ chức, doanh nghiệp hài lòng và đánh giá cao. Trung tâm phối hợp với Bưu điện thực hiện việc nhận, chuyển phát hồ sơ, chuyển trả kết giải quyết thủ tục theo yêu cầu người dân; phối hợp với Ngân hàng Vietcombank thu hộ phí, lệ phí, thuế, giá dịch vụ giúp tổ chức, công dân thuận tiện khi đến thực hiện TTHC.
Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập và chỉ đạo thành lập 14/14 Bộ phận Một cửa thuộc UBND các huyện, thành phố (đến nay còn 13 do sáp nhập huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng) và 184/184 Bộ phận Một cửa thuộc UBND các xã, phường, thị trấn (đến nay còn 173 do sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã); phê duyệt danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm hành chính công cấp huyện, danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Một số huyện, thành phố đã chủ động, phối hợp với Công an cấp huyện đưa nhóm TTHC thuộc lĩnh vực cấp, quản lý chứng minh nhân dân vào thực hiện tiếp nhận, trả kết quả ngay tại Bộ phận Một cửa.
Hiện nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cung cấp trên địa bàn tỉnh là hơn 350 TTHC, được thực hiện trên 08 phần mềm của Chính phủ, các Bộ ngành và UBND tỉnh. Đã đăng tải công khai và kết nối dữ liệu của 1.573 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 03 cấp chính quyền trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và đang tiếp tục rà soát, lựa chọn TTHC đưa vào thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng.
Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố danh mục 885 TTHC thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 49 TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện và 03 TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Số lượng hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tăng lên mỗi năm. Tỉnh đang thí điểm việc Bưu điện tỉnh được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC, giúp tiết kiệm thời gian, biên chế cho một số cơ quan có số lượng hồ sơ giao dịch phát sinh thấp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân, tỉnh đã có nhiều giải pháp, sáng kiến trong triển khai thực hiện, như: Đưa các TTHC về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện vào tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; cải thiện quy trình chuyển thông tin khai thuế và kết quả thông báo thuế qua phần mềm để người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, giúp cho người dân chỉ đến một nơi duy nhất, không phải đi lại nhiều nơi như trước đây; khi có thông báo thuế cập nhật lên phần mềm, tổng đài nhắn tin tự động mời chủ hồ sơ đến nhận thông báo, nộp thuế theo thời gian hẹn để nhận Giấy chứng nhận. Giải pháp này giúp tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho người dân, được người dân rất hài lòng, đánh giá cao.
Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Việc giải quyết TTHC đúng thời gian quy định đạt khoảng trên 95%; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hồ sơ phát sinh còn thấp; quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thông qua Bộ phận Một cửa tại một số địa phương cấp huyện, cấp xã chưa đảm bảo đúng quy định như: hồ sơ tiếp nhận đầu vào không có giấy biên nhận, không được nhập thông tin vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi; hồ sơ giải quyết quá hạn nhưng không thực hiện xin lỗi, không hẹn lại ngày trả kết quả. Trong rà soát TTHC hàng năm, mục tiêu cắt giảm 10% chi phí thực hiện TTHC của tổ chức, cá nhân chưa được triển khai có hiệu quả, chưa thường xuyên rà soát, kiến nghị đơn giản hóa quy định hoặc thành phần hồ sơ TTHC.
Nguyên nhân là do người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ quy định pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, buông lỏng, chưa thường xuyên kiểm tra nội bộ hoạt động giải quyết TTHC; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn thiếu chuyên nghiệp trong quy trình giải quyết TTHC, một số cơ quan, đơn vị, nhất là UBND cấp huyện, cấp xã còn tâm lý muốn nhận hồ sơ trực tiếp hơn là nhận hồ sơ trực tuyến. Việc rà soát TTHC gắn với rà soát quy định pháp luật, ước tính chi phí sau khi kiến nghị bãi bỏ, đơn giản hóa TTHC là hoạt động phức tạp, đòi hỏi cơ quan chủ trì, người tham mưu có năng lực, trình độ chuyên môn sâu.
Đề xuất nhiệm vụ cải cách TTHC giai đoạn 2021-2030
Thứ nhất, đưa các TTHC của cơ quan Trung ương theo ngành dọc đóng tại địa phương vào Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ; đơn giản hóa quy trình thực hiện TTHC; thường xuyên rà soát, loại bỏ các TTHC không còn phù hợp, không cần thiết để giảm thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch hành chính.
Thứ hai, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản, tiết kiệm thời gian trong giải quyết TTHC cho nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân.
Thứ ba, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC và quy trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để thực hiện thống nhất. Triển khai áp dụng chữ ký số trong quy trình giải quyết TTHC; kết hợp với Bưu điện văn hóa xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất việc giải quyết TTHC trên một số lĩnh vực, nhất là tại cấp huyện, cấp xã và kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC.
Thứ năm, chuẩn hóa, tích hợp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Tăng cường hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến; rà soát, đánh giá và lựa chọn cung cấp các dịch vụ công thiết yếu trực tuyến mức độ 3, 4 phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh; nghiên cứu xây dựng cơ chế khuyến khích đối với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến như giảm thời gian giải quyết đối với các hồ sơ nộp trực tuyến; trả kết quả giải quyết hồ sơ tại nhà qua dịch vụ bưu chính....
Nguyễn Thị Trà Lê,
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính