Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

06/05/2019

Kế hoạch được ban hành nhằm phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các đơn vị thuộc Bộ để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định 4 nhóm nhiệm vụ lớn gồm:
Thứ nhất, xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai, xây dựng phát triển Chính phủ điện tử.
Đối với nhiệm vụ này, Bộ có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư công để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng vốn đầu tư công trong lập, triển khai dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện theo hình thức thuê dịch vụ. Nhiệm vụ này được giao cho Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân phối hợp cùng các đơn vị khác thực hiện trong năm 2019.
Thứ hai, xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:
Cục Quản lý đăng ký kinh doanh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, hoàn thành trong năm 2019 và tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021-2025.
Cục Quản lý đầu thầu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cấp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện đấu thầu, mua sắm tài sản công qua mạng, quản lý thống nhất thông tin, cơ sở dữ liệu về đấu thầu trên phạm vi cả nước.
 
Ảnh: Giao diện Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia – Nguồn: Internet

Trung tâm Tin học của Bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các vụ, cục , đơn vị liên quan trong Bộ triển khai các nhiệm vụ dưới đây:
Hoàn thành xây dựng, cập nhật, triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0).
Kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ trong việc gửi, nhận văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến, thông tin báo cáo, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, thủ tục hành chính, công báo điện tử,… với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.
Xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. Thực hiện trong giai đoạn 2019-2020 và tiếp tục phát triển trong giai đoạn 2021-2025.
Xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án đầu tư. Tiếp tục triển khai, hoàn thiện các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về đầu tư công, giám sát đánh giá đầu tư.
Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối liên thông, chia sẻ với hệ thống một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Thực hiện tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ theo hướng kết hợp giữa mô hình tập trung và mô hình phân tán dựa trên công nghệ điện toán đám mây, tối ưu hóa hạ tầng công nghệ thông tin theo khu vực (thực hiện thuê dịch vụ của các nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam hoặc đầu tư xây dựng từ nguồn vốn vay ưu đãi) nhằm khai thác sử dụng hiệu quả hạ tầng hiện có, đồng thời tăng cường khả năng bảo mật, sao lưu, phòng chống thảm họa, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn, an ninh của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.
Thứ ba, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số quốc gia hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Trong đó, tập trung vào hai nhiệm vụ cụ thể sau:
Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, kế nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.
Tổ chức chuẩn hóa cấu trúc, hệ thống hóa mã định danh, thực hiện số hóa dữ liệu và cung cấp danh mục dữ liệu đã được số hóa theo quy định để tổ chức tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước bảo đảm dữ liệu được thu thập một lần.
Thứ tư, bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử
Huy động các nguồn lực ưu tiên xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin trọng gói do các doanh nghiệp công nghệ thông tin cung cấp, sử dụng nguồn vốn ngân sachsn hàn ước theo quy định hiện hành, không sử dụng nguồn vốn ODA có điều kiện ràng buộc để triển khai xây dựng hệ thống Chính phủ điện tử.
Xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức về Chính phủ điện tử, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và làm việc trên môi trường mạng./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC