Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo đẩy mạnh việc gửi, nhận văn bản điện tử tại Bộ

01/05/2019

Triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, vừa qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BKHĐT yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức cơ quan thuộc Bộ tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Ảnh: Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia – Nguồn: Internet

 


Việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư thời gian qua bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần vào việc tiết kiệm thời gian, nguồn lực và xử lý nhanh chóng, kịp thời các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục, như: Việc phân xử lý văn bản điện tử đến trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của người đứng đầu tại một số đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên, cá biệt vẫn còn trường hợp chưa phân xử lý văn bản điện tử trên Hệ thống; còn nhiều đơn vị chưa thực hiện việc đính kèm tệp văn bản đã phát hành lên Hệ thống; các văn bản gửi trao đổi công việc giữa các đơn vị trong Bộ phần lớn vẫn đang thực hiện bằng văn bản giấy, chưa thường xuyên thực hiện gửi, nhận bằng văn bản điện tử,…Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có chỉ đạo cụ thể tới các đơn vị thuộc Bộ.
Về nhiệm vụ chung
Tất cả các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 02/CT-BKHĐT của Bộ trưởng nhằm khẳng định quyết tâm của Bộ Kế hoạch và Đầu trong việc tiên phong đổi mới, góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân.
Thực hiện tối đa việc gửi, nhận văn bản điện tử đối với những văn bản gửi, nhận giữa các đơn vị thuộc Bộ. Từ ngày 01/4/2019, 100% các văn bản giữa các đơn vị thuộc Bộ chỉ gửi điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc. Văn thư cơ quan không nhận gửi văn bản giấy giữa các đơn vị trong Bộ.
Về nhiệm vụ cụ thể
(1) Văn phòng Bộ
Thực hiện nhận văn bản điện tử đến Bộ trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc từ Trục liên thông văn bản quốc gia; xử lý ngay văn bản điện tử đến trong vòng 02 giờ làm việc.
Thực hiện phân văn bản điện tử đến trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc như sau:
Văn bản đến từ các cơ quan của Trung ương Đảng, Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ: Chánh Văn phòng Bộ phân trực tiếp trên Hệ thống theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ. Văn bản đến từ các cơ quan khác Lãnh đạo Văn phòng Bộ phân trực tiếp trên Hệ thống.
Đối với văn bản điện tử đã phân về các đơn vị liên quan trên Hệ thống, khi nhận được bản giấy chỉ chuyển bản chính về đơn vị chủ trì xử lý, các đơn vị phối hợp chỉ chuyển bản điện tử. Theo dõi, cập nhật hạn xử lý của tất cả các văn bản đến có thời hạn cần trả lời.
Đối với các văn bản phát hành của Bộ: Thực hiện số hóa, ký số bằng chứng thư số của cơ quan Bộ theo thể thức quy định và gửi điện tử đến các cơ quan trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia.
Văn bản đi thuộc ngày nào phải được đăng ký, phát hành và gửi điện tử trên Hệ thống ngay trong ngày đó hoặc chậm nhất là trong buổi sáng ngày làm việc kế tiếp.
Cập nhật văn bản đi trả lời hoặc trạng thái xử lý văn bản kịp thời trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc căn cứ theo thông tin trên phiếu trình của đơn vị soạn thảo.
Khẩn trương xây dựng Quy chế về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
(2) Các đơn vị thuộc Bộ
Triển khai ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử; thực hiện đăng ký chứng thư số chuyên dùng cho Lãnh đạo đơn vị. Trong thời gian chờ cấp chứng thư số, các đơn vị vẫn thực hiện gửi văn bản điện tử không ký số.
Đối với các văn bản đến điện tử: Phải thực hiện nhận văn bản điện tử và phân ngay trong ngày để chuyên viên xử lý, không cần chờ văn bản giấy.
Phải tạo hồ sơ điện tử và ứng dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc để xử lý công việc qua mạng đối với các văn bản cần xử lý và trả lời.
Thực hiện việc đính kèm tệp văn bản đã phát hành của Bộ do đơn vị chủ trì soạn thảo trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc ngay trong ngày kể từ khi nhận được bản lưu trên Hệ thống.
Đơn vị chủ trì xử lý văn bản đến có trách nhiệm cập nhật kịp thời trạng thái xử lý văn bản trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc.
Đối với những văn bản phải trả lời nhưng không quy định thời hạn trả lời, Thủ trưởng đơn vị chủ trì xử lý văn bản đó có trách nhiệm quy định cụ thể thời gian phải trả lời văn bản để giao chuyên viên xử lý và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, cập nhật kịp thời tình hình xử lý văn bản đó trên Hệ thống; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về việc trả lời văn bản đúng thời gian đã quy định.
(3) Trung tâm tin học
Khẩn trương tổ chức nâng cấp hạ tầng, ứng dụng để triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc đảm bảo thân thiện, dễ truy cập, dễ sử dụng và tra cứu; có biện pháp tích hợp, tận dụng tối đa hệ thống thư điện tử của Bộ trong việc thông báo văn bản mới đến Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng và văn thư các đơn vị thuộc Bộ.
Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ trong việc sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc theo quy định và các nhiệm vụ đã được Bộ trưởng giao.
Khẩn trương xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Bộ.
Rà soát, báo cáo tổng thể về các hệ thống cơ sở dữ liệu trong Bộ, đề xuất phương án tích hợp các hệ thống bảo đảm tính liên kết, tiết kiệm hạ tầng, nâng cao hiệu quả quản lý.
Về tổ chức thực hiện
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt, triển khai ngay và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 02/CT-BKHĐT.
Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thông căn cứ kết quả mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Bộ để đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng đối với Thủ trưởng và tập thể các đơn vị thuộc Bộ./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC