Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, triển khai liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã

01/05/2019

Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã, phục vụ cho việc liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã dự kiến sẽ triển khai thử nghiệm trong tháng 5 năm 2019.

Đây là khẳng định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo về tình hình triển khai công tác liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, triển khai liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc liên thông sẽ đảm bảo các phương án sau:
Thứ nhất, tổ chức một cơ quan là đầu mối duy nhất tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã.
Thứ hai, sử dụng một mẫu đơn hợp nhất để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
Thứ ba, sử dụng một mã số chung duy nhất.
Thứ tư, hợp nhất Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và Giấy chứng nhận đăng ký thuế thành Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.
Thứ năm, việc liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế sẽ được thực hiện qua hệ thống công nghệ thông tin.

 
Ảnh số lượng hợp tác xã năm 2018 phân loại theo lĩnh vực – Nguồn: vca.org.vn
 Để triển khai liên thông thực hiện thủ tục trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/5/2019.
Theo quy định mới tại Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã là văn bản hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp cho hợp tác xã. Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hợp tác xã. Hợp tác xã có thể thực hiện thủ tục đăng ký thành lập trên Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã. Khi hồ sơ đăng ký hợp tác xã đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, thông tin về hồ sơ đăng ký hợp tác xã sẽ được chuyển sang cơ sở dữ liệu của Tổng cụ thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã, Tổng cục Thuế có trách nhiệm tạo mã số hợp tác xã và chuyển mã số hợp tác xã sang Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã để cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp cho hợp tác xã. Thông tin về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sẽ được chuyển sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Việc phối hợp giải quyết đảm bảo thực hiện trong vòng 03 ngày làm việc.
Mỗi hợp tác xã được cấp một mã số duy nhất gồm 10 chữ số, gọi là mã số hợp tác xã. Mã số này đồng thời là mã số thuế của hợp tác xã. Mã số hợp tác xã tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của hợp tác xã và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi hợp tác xã chấm dứt hoạt động thì mã số hợp tác xã chấm dứt hiệu lực.
Hợp tác xã đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trước khi Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực thì không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy định tại Thông tư này. Hợp tác xã sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy định tại Thông tư này khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã. Trường hợp hợp tác xã có nhu cầu đổi giấy cũ sang giấy mới thì nộp giấy đề nghị kèm theo bản chính của giấy cũ gửi đến cơ quan đăng ký hợp tác xã.
Thông tin đăng ký hợp tác xã được cung cấp công khai, miễn phí trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã (www.dangkykinhdoanh.gov.vn), bao gồm: tên hợp tác xã, mã số hợp tác xã, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, tên người đại diện theo pháp luật, tình trạng pháp lý của hợp tác xã.
Để đảm bảo công tác phối hợp giải quyết thủ tục liên thông được chặt chẽ, hiệu quả, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đang phối hợp dự thảo Quy chế phối hợp và trao đổi liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã, dự kiến sẽ ban hành vào thời điểm Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực. Đồng thời, dự kiến trong tháng 5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức đào tạo sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã cho cán bộ đăng ký hợp tác xã tại các quận, huyện trong cả nước, đảm bảo thống nhất quy trình cấp đăng ký hợp tác xã trên Hệ thống.
Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với Bộ Tài chính để tiến hành rà soát và chuyển đổi dữ liệu của hơn 20 ngàn hợp tác xã hiện đang lưu trữ tại địa phương để đưa vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.
Việc thực hiện liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế đối với hợp tác xã sẽ góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tiết kiệm chi phí, thời gian cho các cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục này. Đây là một nỗ lực cải cách đáng ghi nhận của ngành Kế hoạch và Đầu tư./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC