Kết quả công tác cải cách hành chính Quý I năm 2019 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

01/05/2019

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công tác cải cách hành chính Quý I năm 2019 tại Bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực

Về cải cách thể chế
Trong Quý I năm 2019, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ 01 văn bản Luật sửa đổi; trình ban hành 01 Quyết định quy phạm pháp luật; ban hành theo thẩm quyền 04 Thông tư. Đồng thời, Bộ tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn bản: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Thông tư quy định về Bộ chỉ tiêu phát triển giới quốc gia; Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các chế độ báo cáo do Bộ ban hành nhằm đáp ứng quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Về cải cách thủ tục hành chính
Quý I năm 2019, Bộ đã tiếp nhận 163 hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, trong đó có 41 Hồ sơ TTHC được giải quyết, 122 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết và chưa đến hạn trả kết quả. Lĩnh vực Đấu thầu tiếp nhận và giải quyết 7.463 TTHC. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thực hiện theo đúng quy định và quy trình xử lý công việc; không có sai sót, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trong Quý I, Bộ đã tiến hành rà soát, đưa ra phương án đơn giản hóa 09 TTHC lĩnh vực đấu thầu và 65 TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra, ngày 27/12/2018, Bộ đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 08/01/2019, Bộ đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp. Hiện tại Bộ đang hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã để thực hiện NQ số 136/NQ-CP ngày 27/12/2017 của CP về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ KHĐT. Ngoài ra, trong quá trình soạn thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Bộ đã rà soát đơn giản hóa 24 TTHC trong lĩnh vực đầu tư  tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời đề xuất cắt giảm 17 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và sửa đổi 07 ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trong Quý I đã được Bộ thực hiện nghiêm túc. Trong Quý này, Bộ đã tiếp nhận 12 PAKN của các nhân, tổ chức, trong đó đã xử lý xong 07 PAKN và đang xem xét có ý kiến đối với 05 PAKN.

Trong Quý này, Bộ đã hoàn thiện và công bố, công khai 2 Quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực đấu thầu, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được quy định tại các Thông tư số: 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018; Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019; Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019.

Ngoài ra, Bộ đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng trình Chính phủ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhàn ước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Về tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã thực hiện nhiều nhiệm vụ như: Ban hành Quyết định thành lập Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả trực thuộc Văn phòng Bộ; công bố danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa; danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công; ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết của từng TTHC thuộc phạm vi thực hiện của Bộ.
 
Ảnh: Giao diện Cổng dịch vụ công Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 

Về hiện đại hóa hành chính
Bộ đã thực hiện nâng cấp hệ thống liên thông Văn phòng Chính phủ V2.0; chỉnh sửa, cập nhật một số chức năng cho Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc theo yêu cầu của đơn vị trong Bộ. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các chức năng Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước, đầu tư công trên toàn quốc. Triển khai tích hợp thông tin, dữ liệu theo quy chế phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu giữa Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ đang nghiên cứu, xây dựng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ tại địa chỉ: dichvucong.mpi.gov.vn. Thực hiện khảo sát, kết nối đường truyền Internet của Bộ cho Tổng cục Thống kê.

Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC