Sáng kiến cải cách hành chính - phát hiện từ công tác giám sát việc thực hiện cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

26/04/2019

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có Báo cáo về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018. Báo cáo dựa trên cơ sở nghiên cứu, thu thập thông tin và trực tiếp tiến hành giám sát tại 03 địa phương là Phú Thọ, Thanh Hóa và Đồng Nai.

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức giám sát việc thực hiện cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 tại 03 tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Đồng Nai.

Báo cáo cho thấy tình hình thực hiện đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính tại 03 địa phương đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ủy ban nhân dân các tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch của Bộ Nội vụ, văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Ủy ban nhân dân các tỉnh đã ban hành được hệ thống các văn bản hướng dẫn đầy đủ, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương về thực hiện đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính. Ngoài ra, việc triển khai chọn mẫu, phát phiếu điều tra xã hội học được giám sát, phúc tra nghiêm túc đảm bảo tính khách quan, chính xác. Qua khảo sát cho thấy, các địa phương đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh đã ban hành được hệ thống văn bản đầy đủ để triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước và quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 06 lĩnh vực cải cách hành chính đều đạt được những kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính tại 03 tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, tổng kết đánh giá hoạt động cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa được thường xuyên; công tác kiểm tra, phát hiện thiếu sót của cán bộ, công chức chưa kịp thời; kinh phí cho hoạt động cải cách hành chính một số địa phương còn hạn chế, đặc biệt là việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả còn nhiều khó khăn; cán bộ, công chức Trung tâm Hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chưa cập nhật đầy đủ thông tin của một số tổ chức, cá nhân khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ nên trong quá trình điều tra khảo sát gặp nhiều khó khăn; số lượng hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến còn thấp; công tác tuyên truyền chưa đạt hiệu quả…

Điểm sáng của công tác cải cách hành chính được tìm ra qua quá trình giám sát của đoàn công tác là có nhiều cơ quan, đơn vị tích cực nghiên cứu, áp dụng mô hình và sáng kiến cải cách hành chính, điển hình như:

- UBND tỉnh Đồng Nai với mô hình “phi địa giới hành chính” trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ. Theo đó, người dân được lựa chọn nơi nộp hồ sơ, nhận kết quả giữa Trung tâm Hành chính công hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại 11/11 UBND cấp huyện với một số thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: đất đai, y tế, tư pháp, giao thông vận tải, … Mô hình này đã tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong lựa chọn nơi nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời, giảm áp lực cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

- UBND thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ với chủ trương “xây dựng chính quyền thân thiện” qua các hoạt động: gửi Thư chúc mừng với các trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh; có Thư chia buồn với các trường hợp khai tử (phường Tiên Cát); nhắn tin thông báo đến từng hộ gia đình tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến qua hệ thống Một cửa dịch vụ công trực tuyến (phường Nông Trang).

- UBND tỉnh Thanh Hóa thí điểm tổ chức thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh…
Hy vọng những mô hình mới, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính tiếp tục được nhân rộng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân./. 
 
Vũ Thu Hiền
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính