Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phấn đấu 100% hồ sơ giao dịch điện tử

25/04/2019

Ngày 27/3/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) thành phố Hà Nội năm 2019 và định hướng đến năm 2021, trong đó giao cho Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phấn đấu 100% đơn vị thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử.

Để triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100% đối với các đơn vị thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 1340/BHXH-QLT ngày 18/4/2019 yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, đảm bảo triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ đạt hiệu quả.
 
Trước đó, từ ngày 01/7/2018, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã triển khai thống nhất, đồng bộ giao dịch hồ sơ điện tử đối với 10 thủ tục thuộc lĩnh vực thu, sổ thẻ đến các đơn vị. Tuy nhiên, tỷ lệ giao dịch hồ sơ điện tử hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội mới đạt 87%./.
 
Phạm Viết Hữu, VPCP