Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP

10/07/2018

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 1475/QĐ-BKHCN ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.
 

Kế hoạch phân công các đơn vị trực thuộc Bộ trong chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì tại Nghị quyết 19-2018/NQ-CP, như: Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Phát triển và nâng cấp hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia; Xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố thông tin đầy đủ về kết quả nghiên cứu, ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện bằng ngân sách nhà nước;  Rà soát, kiến nghị điều chỉnh việc phân công nhiệm vụ thực hiện các chỉ số Đổi mới sáng tạo, Kế hoạch chỉ ra 09 nhóm nhiệm vụ chính cần thực hiện.

Về bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh
Thực hiện nhiệm vụ rà soát, bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh, Bộ trưởng giao Vụ pháp chế chủ trì, phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Cục Sở Hữu trí tuệ, Cục An toàn, bức xạ hạt nhân, Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ, Văn phòng Bộ thực hiện triển khai rà soát, bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh, báo cáo trước tháng 6/2018. Trên cơ sở kết quả rà soát được phê duyệt, xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó bãi bỏ các điều kiện đầu tư, kinh doanh không cần thiết, trình Chính phủ trong quý III/2018, bảo đảm mục tiêu bãi bỏ, đơn giản hóa tối thiểu 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh; kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa
Đối với nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý chuyên ngành thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm hàng hóa, với mục tiêu cắt giảm 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành, chuyển mạnh cách thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm; xóa bỏ căn bản một mặt hàng chịu quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều hơn một cơ quan; giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 25-27% hiện nay xuống còn dưới 10%, giao Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế cùng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện trong năm 2018.

Trong đó, các nhiệm vụ cụ thể được triển khai thường xuyên, gồm: kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, văn bản góp ý gửi các bộ ngành, đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm, có hiệu quả vai trò chủ trì thực hiện Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa; theo dõi, giám sát việc hướng dẫn và thực hiện đối với các bộ quản lý chuyên ngành, đảm bảo thống nhất, đúng quy định của Luật, đề nghị các bộ liên quan bãi bỏ ngay các mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành do mở rộng quá quy định của pháp luật; tổ chức xây dựng và hướng dẫn các Bộ, ngành xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho sản phẩm, hàng hóa, quy trình sản xuất, dịch vụ; đôn đốc các bộ quản lý chuyên ngành xã hội hóa hoạt động thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận theo quy định tại các nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh, như: Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh đánh giá sự phù hợp, Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường nhằm tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích phát triển các dịch vụ thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận,… tạo niềm tin của người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra dựa trên đánh giá về mức độ rủi ro và tuân thủ luật pháp của doanh nghiệp; xử lý nghiêm minh các vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo mức xử phạt đã được điều chỉnh nâng cao tại Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Đồng thời, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2008/NĐ-CP; Nghị định 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 127/2007/NĐ-CP, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định mới về: (1) thủ tục công bố hợp chuẩn, hợp quy theo hướng người sản xuất là người có trách nhiệm công bố, việc công bố áp dụng cho dòng sản phẩm, không yêu cầu công bố đối với từng mặt hàng, từng lô hàng; (2) thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa theo hướng chủ yếu thực hiện hậu kiểm gắn liền áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ của từng doanh nghiệp; (3) các quy định mới nhằm khắc phục tình trạng một mặt hàng nhập khẩu vừa phải công bố hợp quy, vừa phải kiểm tra chất lượng từng lô hàng và tình trạng thủ tục kiểm tra hai bước, do hai cơ quan, đơn vị khác nhau thực hiện; (4) các quy định đổi mới phương thức quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; hoàn thiện Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến phải được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và gửi lãnh đạo Bộ trong quý III năm 2018.

Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các Luật quản lý chuyên ngành đối với sản phẩm, hàng hóa (như Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn, Luật An toàn thực phẩm,…). Bên cạnh đó, chủ trì triển khai thực hiện kết nối 08 thủ tục hành chính với Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

Tăng cường bảo hộ sơ hữu trí tuệ
Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm hoàn thiện pháp luật, đẩy mạnh bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; phối hợp với Vụ pháp chế rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, thông thoáng cho nhà đầu tư. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ, tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ, tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ trong hệ thống sở hữu trí tuệ; phối hợp Viện khoa học sở hữu trí tuệ và Viện nguyên cứu chính sách báo cáo kết quả hỗ trợ xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp theo Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, địa phương đăng ký xác lập quyền và bảo vệ tài sản trí tuệ cho hàng xuất khẩu, đặc biệt ở các thị trường tiềm năng của Việt Nam, báo cáo kết quả hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của Chương trình 68 và kết quả đào tạo, hỗ trợ đăng ký xác lập quyền và bảo vệ tài sản trí tuệ ở nước ngoài cho hàng xuất khẩu. Ngoài ra,  Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia được giao nhiệm vụ phối hợp cùng Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Văn phòng các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, Qũy Nafosted và các đơn vị có liên quan xây dựng, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu và công bố thông tin về kết quả nghiên cứu, ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN thực hiện bằng ngân sách nhà nước, báo cáo kết quả vào quý III năm 2018.

Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia
Đối với nhóm nhiệm vụ Phát triển và nâng cấp hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, các trung tâm đổi mới sáng tạo và vườn ươm công nghệ; lấy doanh nghiệp làm trung tâm, khuyến khích đổi mới sáng tạo, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 80/2007/NĐ-CP và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2007/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong năm 2018.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ giao Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiếp tục thực hiện đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, báo cáo thực hiện đề án, kết quả hoạt động; hoàn thiện chính sách ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, báo cáo đề xuất cơ chế hỗ trợ hoạt động ươm tạo tại các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; tiếp tục triển khai Chương trình Phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020, trong đó tập trung hỗ trợ doanh nghiệp thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian thị trường khoa học và công nghệ .

Cải thiện các chỉ số Đổi mới sáng tạo
Với vai trò là cơ quan đầu mối theo dõi việc cải thiện các chỉ số Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ cho Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo hoàn thiện rà soát, kiến nghị điều chỉnh phân công nhiệm vụ thực hiện các chỉ số đổi mới sáng tạo trong quý III năm 2018. Căn cứ vào kết quả rà soát, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ ngành liên quan nghiên cứu, đưa một số chỉ số đổi mới sáng tạo vào thống kê quốc gia, thực hiện thống kê theo định kỳ trong năm 2018. Ngoài ra, căn cứ trên tình hình cải thiện chỉ số Đổi mới sáng tạo của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị thuộc Bộ cung cấp cho WIPO và các tổ chức quốc tế có liên quan phục vụ tính toán chỉ số Đổi mới sáng tạo và Năng lực cạnh tranh. Các đơn vị được phân công phối hợp chặt chẽ với Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo báo cáo hàng quý về kết quả thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số Đổi mới sáng tạo, Năng lực cạnh tranh do Chính phủ phân công Bộ chủ trì.

Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết 19-2018/NQ-CP, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ động, nhanh chóng xác định các đầu công việc cần triển khai, phân công rõ ràng, cụ thể vai trò, trách nhiệm của các đơn vị. đặt ra các mốc thời gian cụ thể để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết./.
Nguyễn Hoàng Long, Cục KSTTHC