Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ Công an tiếp tục có chuyển biến tích cực

11/05/2018

Theo Báo cáo số 126/BC-BCA-V19 ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Bộ Công an về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2018, các nhiệm vụ kiểm soát TTHC đã được triển khai thực hiện và hoàn thành theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

 

Về đánh giá tác động và cập nhật, công khai TTHC
Bộ Công an đã đánh giá tác động 05 TTHC trong 03 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, gồm: Dự thảo Luật An ninh mạng, có 01 TTHC; dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, có 01 TTHC; dự thảo Thông tư quy định về trình tự thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, có 03 TTHC.

Cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an 263 TTHC của 12 lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Trước đó, để công khai 263 TTHC nêu trên, thực hiện Công văn số 1078/VPCP-KSTT ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ dữ liệu TTHC dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Bộ Công an đã chỉ đạo cơ quan kiểm soát TTHC tập trung rà soát để chuẩn hóa các TTHC đang có hiệu lực thi hành và xóa bỏ 158 TTHC bị dư thừa, trùng lặp.

Về tiếp nhận, giải quyết TTHC
Công tác tiếp nhận giải quyết TTHC được công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, giải quyết đúng thời gian quy định. Công an một số địa phương đã tổ chức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại trung tâm hành chính công của tỉnh. Nhiều địa phương đã ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tinh thần, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ qua đó đã rút ngắn thời gian giải quyết, được tổ chức, cá nhân đánh giá cao như cấp chứng minh nhân dân tại các cơ quan, cấp tại nhà cho các trường hợp là người già yếu, tàn tật, cấp hộ chiếu phổ thông qua mạng internet…
 

Cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân thực hiện TTHC. Ảnh minh họa.


Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành Công văn số 487/BCA-V19 ngày 07 tháng 3 năm 2018 chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an theo Quyết định số 2043/QĐ-BCA-V19 ngày 14 tháng 6 năm 2017 và Quyết định số 2044/QĐ-BCA-V19 ngày 14 tháng 6 năm 2017. Đồng thời thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, hợp tác giữa công an các đơn vị, địa phương với Tổng công ty Bưu điện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc cung cấp dịch vụ bưu chính công ích đối với các lĩnh vực khác, như: thu, nộp tiền xử phạt, chuyển trả giấy tờ bị tạm giữ do vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ…

Về rà soát, đơn giản hóa TTHC
Bộ Công an đang tập trung nghiên cứu, rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 và kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC của Bộ Công an năm 2018. Theo đó sẽ đề xuất cắt giảm đối với 02 nhóm TTHC về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, đề xuất cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 174/TTg-KSTT ngày 02 tháng 02 năm 2018. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đang chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung rà soát đối với các TTHC thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020 được ban hành theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và chủ động chuẩn bị về nguồn lực (nhân sự, hạ tầng…) để triển khai Nghị định quy định về thực hiện TTHC thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu ngay khi có hiệu lực thi hành.
Các nhiệm vụ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và công tác truyền thông cũng được Bộ Công an quan tâm thực hiện và đã đạt kết quả tích cực, nhất là thực hiện các phóng sự, tin bài về cải cách, kiểm soát TTHC, tình hình, kết quả triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 896 để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Việc thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an theo Nghị quyết số 112/2017/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung nhiều thông tư, thông tư liên tịch. Tuy nhiên Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định thông tư của bộ không được quy định TTHC trừ trường hợp được giao trong luật và không ban hành thông tư liên tịch giữa các bộ, cơ quan ngang bộ ; hoặc việc thống kê báo cáo kết quả giải quyết TTHC theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP phải chờ số liệu báo cáo của công an các đơn vị, địa phương, nên khó tổng hợp kịp thời trong kỳ báo cáo … 

Về nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2018
Bộ Công an xác định thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an; thực hiện các nhiệm vụ về rà soát, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành; xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại công an một số đơn vị, địa phương; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ./.

Trần Văn Thư
Cục Kiểm soát TTHC