Bộ Tư pháp - Đề xuất nhiều phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thi hành án dân sự

09/02/2018

Triển khai nhiệm vụ thường xuyên về rà soát, đánh giá, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2703/QĐ-BTP phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 18 thủ tục hành chính lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
 

Theo đó, nhiều phương án khi thực thi sẽ mang lại lợi ích lớn trong việc giảm chi phí thực hiện thủ tục, cụ thể như sau:

(i) Thủ tục trả lại tiền, tài sản tạm giữ, tạm ứng án phí cho đương sự, phương án đưa ra là: Bỏ quy định “Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ trong trường hợp bản án, quyết định tuyên trả lại tài sản cho đương sự” quy định tại khoản 1, Điều 126 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014); bỏ mẫu Quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự (Mẫu B-42/THADS và C-42/THADS) quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BTP; đồng thời, mẫu hóa Đơn đề nghị chuyển tiền qua bưu điện hoặc chuyển khoản của đương sự; lợi ích phương án đơn giản hóa dự kiến tiết kiệm khoảng 1,1 tỷ đồng/năm;

(ii) Thủ tục Xác nhận kết quả thi hành án, phương án đưa ra là: Bổ sung quy định hướng dẫn xác nhận kết quả thi hành án trong trường hợp cơ quan thi hành án không có hồ sơ lưu; sửa đổi mẫu Đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án theo hướng bỏ thành phần hồ sơ kèm theo đơn đề nghị là Bản án, Quyết định của Tòa án, Quyết định thi hành án; Lợi ích phương án đơn giản hóa dự kiến tiết kiệm khoảng 30,8 tỷ đồng/năm;

(iii) Thủ tục Yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế, phương án đưa ra là: Bổ sung mẫu Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế của đương sự; lợi ích phương án đơn giản hóa dự kiến tiết kiệm khoảng 3,0 tỷ đồng/năm;

(iv) Thủ tục Yêu cầu chứng kiến thỏa thuận về thi hành án, phương án đưa ra là: Quy định cụ thể thủ tục yêu cầu chứng kiến thỏa thuận về thi hành án và có sự phân biệt giữa 02 trường hợp: (1) đương sự yêu cầu Chấp hành viên chứng kiến ngay; (2) đương sự yêu cầu Chấp hành viên chứng kiến theo thời gian, địa điểm định trước; bổ sung quy định hướng dẫn cụ thể về việc đương sự thực hiện thanh toán các chi phí cho cơ quan thi hành án dân sự trong trường hợp người yêu cầu Chấp hành viên chứng kiến việc thỏa thuận ngoài trụ sở cơ quan thi hành án dân sự mà phát sinh chi phí; lợi ích phương án đơn giản hóa dự kiến tiết kiệm khoảng 270 triệu đồng/năm…
 
Ảnh minh họa (nguồn http://thads.moj.gov.vn)

Để thực thi phương án đơn giản hóa Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi, bổ sung  văn bản quy phạm pháp luật; trong đó, có 01 luật, 01 nghị định, 03 thông tư, 03 thông tư liên tịch.
 
Kết quả trên cho thấy công tác rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2017 lĩnh vực thi hành án dân sự đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp chỉ đạo triển khai, thực hiện khẩn trương, nghiêm túc và đầy đủ theo quy định, hướng dẫn; các đơn vị trực thuộc Bộ đã tích cực, chủ động phối hợp với Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ để rà soát, quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra. Nội dung các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính cơ bản đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tính khả thi./.
 
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính