Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

09/02/2018

Kiểm soát TTHC ngay từ khâu ban hành, công khai, minh bạch và không có hồ sơ quá hạn trong giải quyết TTHC là những kết quả Bộ đã đạt được.

Theo đó, thực hiện văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm soát TTHC, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC; Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định, TTHC; Quyết định số 443/QĐ-BGDĐT ngày 15/02/2017 về kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án 896 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo, điều hành và triển khai và cụ thể các chủ trương, chính sách về công tác kiểm soát TTHC.

Kiểm soát TTHC ngay từ khâu ban hành
Nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo TTHC được ban hành đáp ứng tiêu chí vê sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí thực hiện thấp nhất, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm việc kiểm soát TTHC ngay từ khâu dự thảo đối với văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có quy định TTHC. Năm 2017, các đơn vị đã tiến hành đánh giá tác động 09 TTHC tại 06 VBQPPL, trong đó, có 07 TTHC tại 04 VBQPPL đã được ban hành, 06 TTHC quy định tại 04 dự thảo Thông tư đã được thẩm định theo quy định. Phòng kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng Bộ đã tham gia ý kiến đối với 18 dự thảo Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, trong đó, có 11/18 dự thảo Thông tư quy định TTHC.

Công khai, minh bạch TTHC
Để thực hiện công bố và cập nhật TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định, Bộ đã kiểm soát chất lượng TTHC quy định tại 17 VBQPPL. Đến ngày 30/11/2017, có 10 Quyết định công bố TTHC đã được ban hành theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, ban hành mới 58 TTHC; sửa đổi, bổ sung 52 TTHC; hủy bỏ, bãi bỏ 24 TTHC. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có 02 Công văn đề nghị công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Rà soát, cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC
Năm 2017, Bộ đã tiến hành rà soát, cắt giảm các chi phí tuân thủ TTHC quy định tại nhiều VBQPPL thuộc phạm vi quản lý, cụ thể như:

Đối với nhóm TTHC, quy định liên quan đến điều kiện thành lập, cho phép hoạt động của các cơ sở giáo dục, Bộ rà soát 118 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý có các điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục tại 25 VBQPPL, bao gồm: 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 23 VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và liên tịch. Trên cơ sở đó, Bộ đã sửa đổi và bổ sung các quy định về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự thủ tục thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục theo hướng nâng các quy định trong văn bản của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tương ứng lên quy định tại Nghị định quy định về đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Sửa đổi, bổ sung và cắt giảm chi phí tuân thủ của 46 TTHC (chiếm 39% tổng số TTHC được rà soát); ban hành mới 52 TTHC theo yêu cầu của thực tiễn quản lý và yêu cầu về pháp lý; bãi bỏ 21 TTHC không cần thiết (chiếm 17,8% tổng số TTHC được rà soát).

Đối với nhóm TTHC quy định liên quan tới chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên, Bộ đã rà soát và kiến nghị tiếp tục ban hành chính sách ưu tiên trong tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người, mở rộng đối tượng cho 16 dân tộc thiểu số rất ít người để đảm bảo đời sống cho các đối tượng là học sinh, sinh viên vùng khó khăn, giúp thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc, thực hiện công bằng trong giáo dục. Theo đó, Bộ đã cắt giảm 03 TTHC khi kiểm soát TTHC tại dự thảo Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người.

Đối với nhóm TTHC, quy định liên quan đến thi, tuyển sinh, rà soát và cắt giảm chi phí thực hiện của 05 TTHC, quy định liên quan đến thi, tuyển sinh trong dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ngay từ khi dự thảo văn bản.

Không có hồ sơ quá hạn trong giải quyết TTHC
Năm 2017, các đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC tại Bộ, gồm: Cục Hợp tác quốc tế; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; Cục Quản lý chất lượng; Vụ Giáo dục Đại học; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Vụ Tổ chức Cán bộ; Văn phòng Bộ đã tiếp nhận, xử lý và giải quyết 26.204 hồ sơ TTHC. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo giải quyết 16.845 hồ sơ; lĩnh vực thi, tuyển sinh giải quyết 1.498 hồ sơ; lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ giải quyết 8.221 hồ sơ, tất cả các lĩnh vực đều không có hồ sơ quá hạn.

Tiếp nhận, xử lý 23 phản ánh, kiến nghị
Năm 2017, Bộ đã tiếp nhận và chuyển xử lý 23 phản ánh, kiến nghị (PAKN), trong đó có 19 PAKN về quy định hành chính, 01 PAKN về hành vi hành chính và 03 PAKN cả về quy định hành chính và hành vi hành chính. Đến ngày 30/11/2017, Bộ đã xử lý 15 PAKN, chuyển xử lý 03 PAKN và đang xử lý 05 PAKN.

Đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư
Thực hiện Đề án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 896), Bộ đã kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án 896 của Bộ (Quyết định số 443/QĐ-BGDĐT ngày 15/02/2017); ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 của Bộ năm 2017. Đồng thời, cũng đã hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 13/9/2017). Hiên tại, Bộ đang nghiên cứu, xây dựng Phương án xây dựng cấu trúc Cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục và Kế hoạch xây dựng Cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục để kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác nhằm đơn giản hóa việc giải quyết TTHC cho công dân…

Tích cực truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC
Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC tiếp tục được Bộ quan tâm, triển khai thực hiện. Theo đó, Bộ đã đưa nội dung công tác về kiểm soát TTHC vào các Báo cáo trong các buổi họp giao ban hằng tháng. Đồng thời, triển khai tuyên truyền, phổ biến đến các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nội dung: công bố, niêm yết TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; tổng hợp, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại đơn vị theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC ngay khi Thông tư này có hiệu lực thi hành (Công văn số 1120/VP-KSTTHC ngày 08/11/2017).

Cùng với đó, Bộ cũng thực hiện duy trì niêm yết, công khai các TTHC tại đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Trang thông tin điện tử của đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC. Duy trì chuyên mục Thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Bộ với đường link trực tiếp đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức dễ tiếp cận và khai thác thông tin trực tuyến các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát TTHC, những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng và tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018; Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2018; Thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát TTHC ngay từ khâu dự thảo nhằm nâng cao chất lượng TTHC, bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và có chi phí thực hiện thấp; Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; đề xuất sáng kiến về quy định hành chính và thực hiện quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Xây dựng, ban hành VBQPPL để thực thi Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 13/9/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo 896; Xây dựng và thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2918 của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Tạ Thị Thanh Thủy
Cục Kiểm soát TTHC