Một số quy định mới về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt (19/04/2019)

Luật Trồng trọt được Quốc hội thông qua tháng 11/2018, sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, điều chỉnh các quy định quản lý giống cây trồng theo hướng hiện đại, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, năng lực quản lý, đồng thời cắt giảm, đơn giản hóa một số quy định thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2019 của Bộ Ngoại giao (17/04/2019)

Ngay từ quý I, Bộ Ngoại giao đã tập trung chỉ đạo, triển khai và đạt được kết quả bước đầu đối với các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Quý I/2019 - Bộ Công an đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy và hiện đại hóa nền hành chính (08/04/2019)

Quý I/2019 - Bộ Công an đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy và hiện đại hóa nền hành chính

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2019 của Bộ Công an (08/04/2019)

Ban hành đầy đủ, kịp thời và triển khai đồng bộ, hiệu quả kế hoạch về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC, đó là kết quả nổi bật được thể hiện trong Báo cáo số 202/BC-BCA-V03 ngày 02/4/2019 của Bộ Công an

Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh - Nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa (08/04/2019)

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Quốc phòng đã hoàn thành xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh trình Chính phủ, tuy nhiên còn nhiều vấn đề tại dự thảo còn có ý kiến khác nhau cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tài liệu hướng dẫn bộ chỉ số Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 (03/04/2019)

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cái thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành tài liệu hướng dẫn về bộ chỉ số Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (WB) và Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF).

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 của Thanh tra Chính phủ (01/04/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 1116/KH-TTCP ngày 28/12/2018 về kiểm soát TTHC năm 2019 của Thanh tra Chính phủ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ đã tổ chức quán triệt, xây dựng và triển khai có kết quả nhiều công việc đề ra tại Kế hoạch.

Bộ Tư pháp triển khai có hiệu quả Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước (31/03/2019)

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch triển khai Đề án “Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước” ban hành kèm theo Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã tiến hành sơ kết tình hình, kết quả thực hiện việc hệ thống hóa, rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo tại Bộ Tư pháp.

Kết quả công tác cải cách hành chính Quý I năm 2019 của Bộ Tư pháp (31/03/2019)

Tiếp tục coi công tác cải cách hành chính là một trong những ưu tiên hàng đầu trong năm 2019 và những năm tiếp theo, ngay từ những tháng đầu năm 2019, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính.

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 của Bộ Quốc phòng (29/03/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 589/KH-BQP ngày 15/01/2019 về kiểm soát TTHC năm 2019, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ, bước đầu đạt được một số kết quả rất đáng ghi nhận
Các tin đã đưa ngày: