Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (04/04/2017)

1. Lời giới thiệu
Ngày 04 tháng 4 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 415/QĐ-TTg kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng, đánh dấu một bước phát triển mới của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm, kết quả đã đạt được từ năm 2013 đến năm 2017 và khi thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (Đề án 30).
Các tin đã đưa ngày: