Cục kiểm soát Thủ tục hành chính

Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Quyết định 09/QĐ - KSTT

Kiện toàn Ban Biên tập trang thông tin điện tử tổng hợp Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Download

13/03/2015
Quyết định 72 /QĐ-KSTT

Ban hành Quy chế làm việc của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Download

27/09/2013
Quyết định 71 /QĐ-KSTT

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn  của các đơn vị trực thuộc Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Download

26/09/2013
Quyết định 13/QĐ-KSTT

Ban hành Kế hoạch công tác năm 2013 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Download

29/01/2013
Công văn 348/KSTT-VP

Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính

Download

28/11/2011
Báo cáo 253/KSTT-VP

Báo cáo giao ban về tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành 09 tháng đầu năm 2011

Download

07/10/2011
Quyết định 18/QĐ-KSTT

Ban hành Quy trình tham gia ý kiến của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính

Quy trình và Sơ đồ quy trình tham gia ý kiến đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính

Phụ lục 1: Tổng hợp vấn đề phát hiện khi nghiên cứu độc lập, lấy ý kiến các bên liên quan

Phụ lục 2: Biểu mẫu đánh giá sự cần thiết của thủ tục hành chính (dành cho cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính)

Phụ lục 3: Biểu mẫu đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính (dành cho cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính)

Phụ lục 4: Biểu mẫu đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính (dành cho cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính)

Phụ lục 5: Hướng dẫn điền các biểu mẫu đánh giá tác động độc lập các quy định về thủ tục hành chính

Phụ lục 6: Biểu mẫu đánh giá tác động độc lập rút gọn (dành cho cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính)

Phụ lục 7: Biểu mẫu lấy ý kiến

Phụ lục 8: Một số giải pháp cải cách thủ tục hành chính

Download

31/07/2011
Quyết định 08/QĐ-KSTT

Phân công công tác của Cục trưởng và các Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Download

01/04/2011
Quyết định 09/QĐ-KSTT

Quy định về thẩm quyền ký và ký tắt các văn bản tại Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Download

01/04/2011
Page 1 of 2